home

December 1-3, 2023

Live weekend in Folsom Sacramento , California, USA

December 1, Friday: 6pm to 8pm , costs: $25,-

December 2, Saturday: 1pm – 6pm , costs $65,-

December 3, Sunday: 1pm – 6pm, costs $65,-

Costs for the whole weekend: $ 130,-

Address :
705 Gold Lake Dr Ste 250, Folsom, CA 95630 USA.

—–To registrate, please write an email to : rroes@live.nl

———————————

October 21-22

English live weekend in Amsterdam

Times:

Saturday: 13.30-17.30 Costs: €45,-

Sunday: 13.30-17.30 Costs: €45,-

Place: Yogacentre Bluebirds, Louise Wentstraat 186, Amsterdam

Please write to rroes@live.nl if you want to come

———————————————————————-

Residential in Southern Germany ( Black Forest), near Basel.

May or June(2024) 5 days

Dates will follow soon

Place: Zell im Wiesental.

details and prices will follow.

registration and more info : rroes@live.nl

———————————

Live weekend in New York

April 5-7 (2024)

Place: Hungarian house, 213 E 82nd ST, New York, NY

My English Book- WONDROUSLY FREE- is published !

To Order: – Please send me your order in the contactform with your Name and address

Costs: €25,- (incuded mailingcosts )

Payment by PAYPAL :http://Paypal.Me/roseroes? — Please choose option : family or friends , ( ‘someone you trust’ )

In Holland and Belgium order via: www.boekscout.nl ( No mailingcosts) or bol.com

Wondrously free’ is available on: Amazon in your country (and amazon.com )

+++++++++++++

——————————————————————-

MIJN NEDERLANDS BOEK ‘WONDERLIJK VRIJ’ is gepubliceerd!!

–MY DUTCH BOOK ‘WONDERLIJK VRIJ’ ( WONDROUSLY FREE) is published!!!!!

Mijn boek ‘Wonderlijk vrij’ is bij uitgeverij Samsara te koop;

 https://www.samsarabooks.com/boeken/wonderlijk-vrij/

—————-

ZOOM MEETINGS :

Every week: two ZOOM MEETINGS in English :

+Friday 19.00-20.30( Amsterdam time)

+Saturday :10.30- 12.00 (Amsterdam time)

More details under the head: ZOOM MEETINGS

Click the flag picture for English

Het is meestal zo vanzelfsprekend dat er een ik is, met anderen, in de wereld, dat je daar nooit bij stilstaat. De zoektocht naar een beter en gelukkiger ik en een betere wereld lijken de enige weg. Maar wat, als dit ter discussie wordt gesteld.  Alles waar je in geloofde, je houvast,  gaat dan wankelen

Omstandigheden lijken heel erg echt. Emoties lijken dan een reactie daarop te zijn. Acties lijken te ontstaan door je beslissingen en reacties van andere mensen lijken je gedrag te beïnvloeden.

Het is allemaal een droom.

Er is geen tijd, dus er zijn geen consequenties.

Niets is echt, het is alleen schijnbaar echt. Het is er schijnbaar en niet, tegelijkertijd.

Er zijn geen omstandigheden, net zoals er geen wereld is.

Er is alleen wat er is, letterlijk. In een kamer zitten, tv kijken, op straat lopen, verdriet. Er is niemand, dus er zijn ook geen andere individuen. Alleen schijnbare lichamen. Reacties zijn alleen woorden uitgesproken op een bepaalde manier vanzelf door niemand. Emoties zijn er zonder oorzaak of gevolg, ze zijn gewoon wat er is, zonder reden.

Het is heel simpel, normaal en gemakkelijk. Leven is gewoon wat er is, voor niemand. Het is wild, chaotisch en wonderlijk vrij. Waanzinnig.

Dit heeft niets te maken met de juiste levenswijze
Het is geen vrijheid zonder emoties of pijn
Het is niet iets wat je kunt bereiken
Dit gaat over alles kwijtraken

Dit is niet weten, geen enkel houvast. Niets is belangrijk of betekenisvol. Redenen en uitleg zijn er alleen in het verhaal, ze worden zinloos.
Alles verschijnt (schijnbaar): lopen, gedachten, een trein. Dat is het. Alles is simpel zoals het is. Fietsen langs de snelweg is alleen fietsen langs de snelweg. Niets veroorzaakt de verbaasde opwinding, het is er, voor niemand 
Wat een woordeloos verwonderen, wat een vrijheid
Niets is nodig, niets hoeft ergens heen, want alles is het. Het is compleet in zichzelf, hoe het ook verschijnt.
Er is geen begin, geen eind, geen oorzaak en gevolg, geen binnen en geen buiten, geen goed of fout, alleen in het verhaal.
Er is pijn en het is er niet. Onbegrijpelijk en tegelijk zo simpel en direct.
Wat een open en onverwoordbaar wonder. 

Wat een teleurstelling voor degene die zoekt. Voor het ik is het een mysterie, en tegelijkertijd is het een open geheim. In het schijnbare verhaal verandert niets. Spanning komt op of niet.
En toch is alles zo onbeschrijfelijk anders. 

English:

It is so convincing that there is a me, with other people in the world, that it is never questioned. The search towards a better me, a better world seems the only way. But what if it is questioned? Everything you believed in, everything you held on to, is going to falter.

Circumstances seem to be very real. Emotions seem to be a reaction to that. Actions seem to come from decisions and reactions from other people seem to influence your behaviour. It is all a dream.

There is no time, so there are no consequences. 

Nothing is real, it is only apparently real. It is apparently there and it is  not, at the same time.

There are no circumstances, as there is no world.

There is only what is, literally. Sitting in a room, watching tv, walking on a street, grief. There is no one, so there are also no other individuals. Only apparent bodies. Reactions are just words spoken in a certain way by no one.  Emotions are without cause or effect, they are just what is, without reason.

It is very simple, normal and easy. Life is just what is, for no one It is wild and wonderfully free Amazing.

This has nothing to do with a way of life.
It is not freedom without emotions or pain
It is not something you can reach

This is about loss

This is not knowing, nothing to hold on. Nothing is important or meaningful. Reason and explanation are only happening in the story, they are pointless.
Everything appears (apparently): walking, thoughts, a train. that is it, simply as it is. Biking along a busy road is only biking along a busy road. Nothing causes the wonder and the quiet excitement, it is there, for nobody.
What a wordless wonder, what a freedom.
Nothing is needed, nowhere to go, because everything is it. It is complete in itself, however it appears. 
There is no inside and no outside, no beginning and no end, no cause and effect, no good or wrong. Only in the story. 
There is pain and there is not. Incomprehensible and simpel and direct as well.
What an open miracle what no words can tell. 

What a disapointment for the one who is looking. For the me it it a mystery, and yet it is an open secret. In the apparent story nothing changes. There is tension, or there is not.
And yet everything is so different, impossible to discribe. 

Non Duality