home

—-NEW: Every zoommeeting needs a password!!—-++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ZOOMMEETINGS :

Every Sunday two ZOOM MEETINGS in English :

+ 11.00- 12.00 (Dutch time)

+ 16.00-17.30 ( Dutch time)

ZOOM MEETING in het Nederlands :
Elke woensdag ; 17.00-18.00

More details under the head: ZOOMMEETINGS

Click the flag picture for English

Het is meestal zo vanzelfsprekend dat er een ik is, met anderen, in de wereld, dat je daar nooit bij stilstaat. De zoektocht naar een beter en gelukkiger ik en een betere wereld lijken de enige weg. Maar wat , als  dit ter discussie wordt gesteld.  Alles waar je in geloofde, je houvast,  gaat dan wankelen

Als het ‘ik’ wegvalt, is het onmiddellijk duidelijk dat het ‘ik’ er nooit is geweest.
Alles is zo normaal, zo precies zoals het is en het is altijd al zo geweest. Alle complicatie is verdwenen, niets heeft een betekenis, het is. 
Dit is zo simpel en het mooie is dat het niet te vertellen valt.
Het wegvallen is niet een gebeurtenis, alleen in het verhaal lijkt het dat er een proces is in tijd.
Vrije wil en tijd worden een illusie.  Niets is vast.
Alles verschijnt schijnbaar, niets is echt, het is er en het is er niet. Niets is alles , tegelijkertijd. Het is duidelijk dat er nergens een ik is, er is (schijnbaar) een lichaam, dat is het. 

Het heeft niets te maken met de juiste levenswijze
Het is geen vrijheid zonder emoties of pijn
Het is niet iets wat je kunt bereiken
Het gaat over alles kwijtraken

Dit is niet weten, geen enkel houvast. Niets is belangrijk of betekenisvol. Redenen en uitleg zijn er alleen in het verhaal, ze worden zinloos.
Alles verschijnt (schijnbaar): lopen, gedachten, een trein. Dat is het. Alles is simpel zoals het is. Fietsen langs de snelweg is alleen fietsen langs de snelweg. Niets veroorzaakt de verbaasde opwinding, het is er, voor niemand 
Wat een woordeloos verwonderen, wat een vrijheid
Niets is nodig, niets hoeft ergens heen, want alles is het. Het is compleet in zichzelf, hoe het ook verschijnt.
Er is geen begin, geen eind, geen oorzaak en gevolg, geen binnen en geen buiten, geen goed of fout, alleen in het verhaal.
Er is pijn en het is er niet. Onbegrijpelijk en tegelijk zo simpel en direct.
Wat een open en onverwoordbaar wonder. 

Wat een teleurstelling voor degene die zoekt. Voor het ik is het een mysterie, en tegelijkertijd is het een open geheim. In het schijnbare verhaal verandert niets. Spanning komt op of niet.
En toch is alles zo onbeschrijfelijk anders. 

English:

It is so convincing that there is a me, with other people in the world, that it is never questioned. The search towards a better me, a better world seems the only way. But what if it is questioned? Everything you believed in, everything you held on to, is going to falter.

When the “I” collapses, it is immediately clear that nothing has happend, there is nothing happening anyway . It is clear the ‘I’ never existed anywhere, that everything is only an appearance, nothing is solid. It is there, and it is not. Everything is so normal, so exactly as it is. And it has always been like that.
Every complication disappears, nothing has any meaning at all, it just is.
This is so simpel, and the beauty of it is that it is impossible to tell. 
The falling away is not an event, it is only in the story that a proces seems to happen over time.
Free will and time are seen as a illusion. Nothing is real.


It has nothing to do with a way of life.
It is not freedom without emotions or pain
It is not something you can reach
It is about loss

This is not knowing, nothing to hold on. Nothing is important or meaningful. Reason and explanation are only happening in the story, they are pointless.
Everything appears (apparently): walking, thoughts, a train. that is it, simply as it is. Biking along a busy road is only biking along a busy road. Nothing causes the wonder and the quiet excitement, it is there, for nobody.
What a wordless wonder, what a freedom.
Nothing is needed, nowhere to go, because everything is it. It is complete in itself, however it appears. 
There is no inside and no outside, no beginning and no end, no cause and effect, no good or wrong. Only in the story. 
There is pain and there is not. Incomprehensible and simpel and direct as well.
What an open miracle what no words can tell. 

What a disapointment for the one who is looking. For the me it it a mystery, and yet it is an open secret. In the apparent story nothing changes. There is tension, or there is not.
And yet everything is so different, impossible to discribe.