Nederlands:

NIEUWE BIJEENKOMSTEN in 2019:
Amsterdam
Tijd: 13.30-17.30
Kosten 35,-
Zondag: 17 februari, 17 maart, 5 mei, 16 juni.

NEW YORK : 1-2-3 Maart ( zie kopje groepen)

Als het 'ik' wegvalt, is het onmiddellijk duidelijk dat het 'ik' er nooit is geweest.
Alles is zo normaal, zo precies zoals het is en het is altijd al zo geweest. Alle complicatie is verdwenen, niets heeft een betekenis, het is.
Dit is zo simpel en het mooie is dat het niet te vertellen valt.
Het wegvallen is niet een gebeurtenis, alleen in het verhaal lijkt het dat er een proces is in tijd.
Vrije wil en tijd worden een illusie.
Het is duidelijk dat er nergens een ik is, er is (schijnbaar) een lichaam, dat is het.
Alles wat verschijnt is een schijnbare vorm, het is er en het is er niet. Niets is vast.

Het heeft niets te maken met de juiste levenswijze
Het is geen vrijheid zonder emoties of pijn
Het is niet iets wat je kunt bereiken
Het gaat over alles kwijtraken

Dit is niet weten, geen enkel houvast. Niets is belangrijk of betekenisvol. Redenen en uitleg zijn er alleen in het verhaal, ze worden zinloos.
Alles verschijnt (schijnbaar): lopen, gedachten, een trein. Dat is het. Alles is simpel zoals het is. Fietsen langs de snelweg is alleen fietsen langs de snelweg. Niets veroorzaakt de verbaasde opwinding, het is er, voor niemand
Wat een woordeloos verwonderen, wat een vrijheid
Niets is nodig, niets hoeft ergens heen, want alles is het. Het is compleet in zichzelf, hoe het ook verschijnt.
Er is geen begin, geen eind, geen oorzaak en gevolg, geen binnen en geen buiten, geen goed of fout, alleen in het verhaal.
Er is pijn en het is er niet. Onbegrijpelijk en tegelijk zo simpel en direct.
Wat een open en onverwoordbaar wonder.

Wat een teleurstelling voor degene die zoekt. Voor het ik is het een mysterie, en tegelijkertijd is het een open geheim. In het schijnbare verhaal verandert niets. Spanning komt op of niet.
En toch is alles zo onbeschrijfelijk anders.
English:

When the "I" collapses, it is clear immediatly that nothing had happend, there is nothing happening anyway. Eveything is so normal, so exactly as it is. And it has been always like that.
Every complication disappears, nothing has any meaning at all, it is
This is so simpel, and the beauty of it is that it is impossible to tell.
The falling away is not an event, only in the story a proces seems to happen in time.
And with that the free will and time are seen as a illusion
It is clear the 'I' never existed nowhere, that everything is only an appearance, nothing is solid. It is there, and it is not.
.
It has nothing to do with a way of life.
It is not freedom without emotions or pain
It is not something you can reach
It is about loss

This is not knowing, nothing to hold on. Nothing is important or meaningfull. Reason and explanation are only happening in the story, they are pointless.
Everything appears (apparently): walking, thoughts, a train. that is it, simply as it is. Biking along a busy road is only biking along a busy road. Nothing causes the wonder and the quiet excitement, it is there, for nobody.
What a wordless wonder, what a freedom.
Nothing is needed, nowhere to go, because everything is it. It is complete in itself, however it appears.
There is no inside and no outside, no beginning and no end, no cause and effect, no good or wrong. Only in the story.
There is pain and there is not. Incomprehensible and simpel and direct as well.
What an open miracle what no words can tell.

What a disapointment for the one who is looking. For the me it it a mystery, and yet it is an open secret. In the apparent story nothing changes. There is tension, or there is not.
And yet everything is so different, impossible to discribe.

 

contact